Prevalentiestudie

Sinds 2010 werden in België vier prevalentiestudies over Vrouweljke Genitale Verminking (VGV) in opdracht van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu uitgevoerd.

Wat is een prevalentiestudie ?

Een schatting van de prevalentie van de meisjes en vrouwen in België, die besneden zijn of die het risico lopen een VGV te ondergaan.

Deze studies volgen een indirecte methode in twee etappes :

  • Etappe 1 : een schatting van de vrouwelijke bevolking afkomstig uit één van de landen waar VGV van toepassing is, die op het Belgisch grondgebied woont
  • Etappe 2 : toepassing van de (par tranche d’âges) dans le pays d’origine à la population de filles et femmes qui vit en Belgique.

Deze gegevens werden verzameld danzij de meewerking van Statbel (Statistics Belgium), Fedasil, AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité), Dokters van de Wereld België, Opgroeien, ONE en CGVS/CGRA.

Waarvoor dient het ? 

Dit onderzoek dient om de noden van zij die getroffen zijn door VGV te leren kennen, maar ook waar de nood het hoogst is.

Op 31 december 2020 schatten we dat 23.000 besneden vrouwen in België leven en dat – zonder preventie – meer dan 12.000 minderjarige meisjes het risico lopen besneden te worden omdat hun moeders een VGV ondergingen.

We stellen vast dat in de loop der jaren Vlaanderen de meest getoffen regio werd. De laatste studie toonde aan dat meer dan 16.500 meisjes die besneden zijn of het risico lopen besneden te worden in Vlaanderen leven.  Dat is een stijging van 45% in vergelijking met de vorige prevalentiestudie van vier jaar geleden. Daar komen 10.000 meisjes en vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest en 8.800 in Wallonië bij. Er zijn momenteel echter minder middelen voor Vlaanderen. Deze cijfers stellen ons in staat een oproep te doen aan beleidsmakers om middelen vrij te maken om de bescherming en de verzorging van deze meisjes en vrouwen te bestendigen.

Wil u er graag meer over weten ?

U kan hier onze vier prevalentiestudies downloaden :

VGV-prevalentiestudie van 2010

VGV-prevalentiestudie van 2014

VGV-prevalentiestudie van 2018

VGV-prevalentiestudie van 2022