Door Daniela Bishop

Voor een betere aanpak van vrouwelijke genitale verminking in België

In de aanloop van de opkomende federale verkiezingen van 26 mei 2019 pleit GAMS België voor een verbeterde aanpak aangaande het beleid van vrouwelijke genitale verminking in België.

Volgens de laatste schattingen (2016) zijn er meer dan 17.000 vrouwen in België getroffen door vrouwelijke genitale verminking (VGV) en meer dan 8.000 meisjes lopen het risico om verminkt te worden. Deze vrouwen en meisjes hebben effectieve, pluridisciplinaire en kwaliteitsvolle bescherming en steun nodig, onafhankelijk van hun status, woonplaats, afkomst of taal.

 

Bescherming en begeleiding

De preventiemaatregelen en aanpak van VGV in België en vooral in Vlaanderen zijn nog ontoereikend.

Wij pleiten dat de Belgische Staat:

  • Een nationaal beleid ter bescherming van meisjes vastlegt;
  • Een pluridisciplinaire ondersteuning van getroffen vrouwen opzet.

Aan de hand van

  • Het organiseren van ronde tafels met experten (v/m/x) van verschillende sectoren op Belgisch en internationaal niveau;
  • Het voorzien van structurele, financiële middelen voor gespecialiseerde organisaties in België.

Gedwongen huwelijk is gendergerelateerd geweld

Gedwongen huwelijk is vaak een motief om te vluchten. Veel vrouwen getroffen door VGV krijgen ook met een gedwongen huwelijk te maken. Het is echter moeilijk aan te tonen in het kader van internationale bescherming.

Wij vragen dat de Belgische Staat:

  • Een gendersensitieve aanpak in de behandeling van verzoeken om internationale bescherming hanteert;
  • Gedwongen huwelijk als een vorm van gendergerelateerd geweld erkent.

Meisjes beschermen

Meisjes in België lopen steeds het risico om verminkt te worden gedurende vakantieperiodes en reizen. Andere vormen van seksueel geweld kunnen ook voorkomen en worden zelden opgespoord, voorkomen of opgevolgd. Daarvoor zijn eerstelijnspreventie en – bescherming nodig.

Wij pleiten voor het integreren van gendergerelateerd geweld in het algemeen, waaronder VGV en gedwongen huwelijk in het bijzonder, in de opleiding van eerstelijnsprofessionals.

Dublin verordening en kwetsbaarheid

Vrouwen met een migratieachtergrond die te maken hebben met een onzeker verblijfsstatuut bevinden zich in een kwetsbare situatie. Ze lopen hierdoor het risico om andere types van geweld, waaronder gendergerelateerd geweld, te ondergaan.

kwetsbaarheid van vrouwen met een migratieachtergrond die met gendergerelateerd geweld te maken hebben.

GAMS vzw steunt ook:

 

Exit