Prioriteiten in de strijd tegen VGV

Politieke eisen: prioriteiten 2019 – 2020

In haar strijd voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking (VGV), heeft GAMS België beslist de noden van het terrein naar een politiek niveau te tillen. Onze argumenten zijn gebaseerd op ons veldwerk en kwamen tot stand in overleg met andere actoren. Wij stelden een lijst samen met onze belangrijkste politieke eisen voor 2019-2020.

Prioriteit 1: Preventie en bescherming voor alle meisjes en vrouwen met een risico op VGV

Volgens de meest recente prevalentiestudie lopen meer dan 8.000 meisjes in België een risico op VGV.

 • Er moet een degelijk nationaal beleid komen, gevalideerd door de instanties bevoegd voor de preventie en bescherming van meisjes die het risico op besnijdenis lopen.
 • Er moet een beleid uitgewerkt worden om vrouwen en meisjes te beschermen in het kader van gezinshereniging.

GAMS ijvert voor een rondetafelgesprek met Belgische en internationale experten op gebied van jonge kinderen, seksueel geweld, kinderrechten, ethiek, enz., die een gemeenschappelijke strategie bepalen. We willen dat deze Belgische strategie gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs en de uitvoering ervan door de Overheden wordt ondersteund.

GAMS wil bijdragen aan het versterken van VGV-preventie door sensibilisering van vooral ouders en nieuwkomers.

Prioriteit 2: Hoogwaardige en continue multidisciplinaire zorg in heel België voor vrouwen en meisjes die VGV ondergingen

Volgens de meest recente prevalentiestudie wonen meer dan 17 000 vrouwen die VGV ondergingen in België. Deze vrouwen hebben recht op hoogwaardige, toegankelijke multidisciplinaire zorg, ongeacht hun afkomst, de taal die ze spreken, hun administratieve status of woonplaats.

 • Integratie van het thema gendergerelateerd geweld in het algemeen, en van VGV en gedwongen huwelijk in het bijzonder, in de basisopleiding van professionals in de gezondheidszorg en de mentale en sociale dienstverlening in België.
 • De Dublin III- verordening op een flexibele, humane en uniforme wijze toepassen, onder meer door de kwetsbaarheid van vrouwen met gendergerelateerd geweld de erkennen[i]
 • Opleiding van referentiepersonen binnen de betrokken beroepscategorieën (referentiepersonen binnen hun dienst) die collega’s, geconfronteerd met gevallen van VGV, kunnen ondersteunen/adviseren.
 • Versterking van de partnerschappen van GAMS België met de verschillende opvangdiensten voor vrouwen en meisjes van wie het verzoek voor internationale bescherming ingewilligd werd.
 • Continuïteit van de dienstverlening, zodat iedereen hoogwaardige multidisciplinaire ondersteuning krijgt.
 • Consolidatie van GAMS België en haar activiteiten in Vlaanderen.
 • Consolidatie van de aanwezigheid van GAMS Belgique en haar activiteiten in Wallonië.
 • Versterking van de aanwezigheid en activiteiten van GAMS België in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

GAMS België vraagt de integratie van VGV in het basiscurriculum van gezondheids- en maatschappelijke professionals: gynaecologen, pediaters, huisartsen, verloskundigen, verpleegkundigen, kinesisten, seksuologen, psychologen, maatschappelijk werkers, opvoeders, huwelijksconsulenten, bemiddelaars, politie en magistraten, evenals de aanstelling en opleiding van referentiepersonen in: ziekenhuizen (materniteiten) en reisklinieken, SOS Kinderteams, ONE/K & G , PSE/PMS en CLB, in SAJ/Bijzondere jeugdzorg, de zittende en staande magistratuur, politiediensten, OCMW. Wij vragen dat rekening wordt gehouden met gendergerelateerd geweld bij verzoeken om internationale bescherming.

Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, vragen wij ook dat groeperingen op het terrein, waaronder GAMS België, kunnen genieten van structurele financiering die de stabiliteit van het team garandeert en die, via een groter aantal subsididies, de oprichting en duurzaamheid van bepaalde jobs mogelijk maakt. Om geografische dekking te garanderen, willen wij de aanwezigheid van GAMS België in de Vlaamse en Waalse regio’s bestendigen, meer bepaald door de oprichting van nieuwe antennes.

Prioriteit 3: Effectieve bescherming van vrouwen die een gedwongen huwelijk zijn ontvlucht

Omdat hun asielaanvraag vaak wordt geweigerd, genieten vrouwen die een gedwongen huwelijk zijn ontvlucht momenteel weinig bescherming in België.

 • Erkenning van gedwongen huwelijken als gendergerelateerd geweld.
 • Opleiding van professionals betrokken bij het probleem van gedwongen huwelijken.
 • Een genderbenadering bij de behandeling van verzoeken om internationale bescherming.
 • Bevordering van de samenwerking tussen de verschillende actoren die werken rond het thema van gedwongen huwelijken in Vlaanderen en Wallonië

Instellingen en professionals betrokken bij de behandeling van verzoeken om internationale bescherming moeten voldoende informatie en opleiding krijgen over gendergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken inbegrepen.

De werkgroep rond het thema gedwongen huwelijken moet worden versterkt, vooral in Vlaanderen.

Prioriteit 4: Een positieve en niet-stigmatiserende vertegenwoordiging van vrouwen die VGV en gedwongen huwelijken meemaakten

 • Werken aan de perceptie van VGV en gedwongen huwelijk als gendergerelateerd geweld en niet als culturele specificiteit.
 • Bestrijden van stereotypen en misvattingen waarvan vrouwen, die VGV meemaakten, slachtoffer zijn.
 • Bruggen slaan tussen VGV en andere praktijken schadelijk voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van vrouwen en/of kinderen.
 • Integreren van het themaVGV en gedwongen huwelijk in lessen seksuele voorlichting

GAMS België wil de perceptie van VGV en gedwongen huwelijken als niet-cultureel gebonden gendergerelateerd geweld versterken, in het bijzonder bij professionals en het grote publiek.

Wij willen ons sterker inzetten voor verenigingen die ijveren voor de rechten van mensen aan wie dit soort praktijken wordt opgedrongen. Wij willen hiervoor samenwerken met projecten en activiteiten.

Wij zullen de aandacht blijven vestigen op het verband tussen VGV en andere praktijken waarbij schade wordt berokkend aan de externe geslachtsorganen: interseksuele genitale verminking, mannelijke besnijdenis, genitale cosmetische chirurgie, enz.

We willen de preventie en detectie van VGV in de vroege kinderjaren integreren in een breder programma voor preventie en vroege identificatie van seksueel geweld bij kinderen via PES/CLB en scholen en de problematiek van VGV en gedwongen huwelijk integreren in de educatieve begeleiding (Relationeel, Seksueel en Affectief Leven) op school.

In de aanloop naar de Belgische federale parlementsverkiezingen op 26 mei 2019 publiceerde GAMS België een pleidooi voor een verbeterd beleid waarbij rekening gehouden wordt met VGV in België. We steunden de eisen van verschillende verenigingen en collectiviteiten. Meer informatie vindt u hier

[i] Strategisch plan 2018-2022 van de Franstalige Brusselse regering voor de bevordering van de gezondheid.

Exit